Benefity platformy

Socio v rámci prvého roku trvania dopytovo-orientovaných projektov slúži:

  • ako nástroj evidencie a dokumentácie prípadov (základné vstupné údaje, kontrakt, špeciálne metodické nástroje popísané nižšie, monitoring každého stretnutia, záverečná správa, katamnéza),
  • monitoringu dochádzky, pohybu a výkonu všetkých zapojených odborných pracovníkov výkonu opatrení SPODaSK v teréne v reálnom čase ako aj v plánovanom mesiaci,
  • manažment prípadu (vzájomná kooperácia a výmena informácií cez softvér multidisciplinárneho tímu - sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg)
  • metodický nástroj
  • výkazový softvér (pre IA MPSVR SR exporty pracovných výkazov jednotlivých odborných pracovníkov a ich cestovných príkazov do terénu, Ročné výkazy pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, UPSVRy v rámci Priorít či VÚC v rámci finančných príspevkov atď.),
  • štatistický softvér pre ďalšie výskumné spracovanie pre účely zefektívnenia tvorby verejných politík v rámci partnerskej spolupráce s nami ako neverejnými subjektmi výkonu SPODaSK.

SOCIO AKO METODICKÝ NÁSTROJ OBSAHUJE:

Anamnéza

Anamnézu - 5 anamnestických dotazníkov - osobná, rodinná, zdravotná, sociálna a profesionálna s viac ako 200 anamnestickými otázkami a návodmi na vypĺňanie (momentálne finálna verzia aj používaná všetkými odbornými pracovníkmi výkonu opatrení SPODaSK),

IPROD

IPROD - Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa - návody na prípravu a tvorbu ako aj pravidelné vyhodnocovanie a monitoring napĺňania zadaných cieľov sociálnym pracovníkom, psychológom a špeciálnym pedagógom (zatiaľ spracovaná metodika vybranými odbornými 4 zamestnancami zo všetkých 3 disciplín - sociálna práca, psychológia a špeciálna pedagogika, ale musíme ešte prejsť internými školeniami všetkých našich odborných pracovníkov, pričom budeme do softvéru a metodiky zapracovávať ich komentáre, návrhy a zmeny, vyjasňovania pre lepšie používanie v praxi),

APZ

APZ - Individuálny akčný plán zamestnanosti - návody na prípravu a pomoc pri pracovnej diagnostike, hľadaní zamestnania, príprave klienta na zamestnanie, vyhľadávanie a kontaktovanie zamestnávateľa a pomoc počas adaptačnej fázy v novom zamestnaní (momentálne finálna verzia, ale musíme ešte prejsť internými školeniami všetkých našich odborných pracovníkov, pričom budeme do softvéru a metodiky zapracovávať ich komentáre, návrhy a zmeny, vyjasňovania pre lepšie používanie v praxi),

Hospodárenie rodiny

Hospodárenie rodiny - špeciálny finančný analytický dotazník (spracovaný s pomocou zamestnancov Slovenskej sporiteľne v rámci pridruženého malého zamestnaneckého grantu), vyhľadávanie exekúcií a zadlženosti klienta prostredníctvom pôžičiek v bankových aj nebankových spoločnostiach a nástroj vedenia 6 mesačného sociálneho poradenstva pre chudobné rodiny ako efektívnejšie hospodáriť (momentálne ju len tvoríme s pomocou vybraných zamestnancov centrály Slovenskej sporiteľne, ešte nie je "nahodená" do softvéru SOCIO ako samostatný metodický nástroj, interné školenie odborných pracovníkov výkonu SPODaSK prebehlo začiatkom mája 2018, začíname používať pri vybraných 50 chudobných rodinách a testovať správnosť nastavení zatiaľ finančnej diagnostiky),

Skupinové programy výkonu opatrení SPODaSK v rodine

Skupinové programy výkonu opatrení SPODaSK v rodine - špecificky rozdelené rovnako ako pri individuálnych programoch podľa uvedených špecifických problémov a konkrétneho člena rodiny - (toto je len v príprave, zbierame zo študijnej literatúry metodiky, skúšame ich v priamej práci s klientom, všetko zaznamenávame v rámci každého monitoringu stretnutia s klientom a až v priebehu nasledujúceho roka chceme spracovať do špeciálneho samostatného metodického nástroja v SOCIO)

Individuálne programy výkonu opatrení SPODaSK v rodine

Individuálne programy výkonu opatrení SPODaSK v rodine - špecificiky rozdelené podľa problematického člena rodiny (dieťa, rodič dieťaťa alebo súrodenec dieťaťa) a podľa špecifického problému v rodine (závislosť, rozvod, poruchy správania, psycho-somatické poruchy, iné sociálno-patologické prejavy atď.) - (toto je len v príprave, zbierame zo študijnej literatúry metodiky, skúšame ich v priamej práci s klientom, všetko zaznamenávame v rámci každého monitoringu stretnutia s klientom a až v priebehu nasledujúceho roka chceme spracovať do špeciálneho samostatného metodického nástroja v SOCIO)

Individuálne programy výkonu opatrení SPODaSK v rodine

Sociálne bývanie - ako nástroj podpory nezávislého života dysfunkčnej rodiny (toto je len v príprave, ešte nespracované, ale bude súčasťou SOCIA v priebehu nasledujúceho roka),

Máte záujem používať platformu SOCIO? Budeme radi ak nás kontaktujete.

Kontaktujte nás